【Metro Daily ONLINE】2016/1/7「十大星級推介雲吞麵」

【Metro Daily ONLINE】2016/1/7「十大星級推介雲吞麵」

07012016METRO_HHK1 07012016METRO_HHK2